NUÔI CHIM CHÀO MÀO SINH SẢN

Muốn nuôi chim chào mào sinh sản trước hết chúng ta cần phải chọn chim bố mẹ, các bạn có chim trống & mái thuần là tốt nhất vì thuần thì chim sẽ ko sợ người sẽ nhanh đẻ.